Polityka prywatności

Polityka prywatności i Cookies

I. Wstęp

Radix-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadająca numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, e-mail: radix@radix-bis.pl, nr telefonu: +48 58 683 47 09 [zwana dalej także: Radix-Bis Sp. z o.o.] dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem Radix-Bis.pl. Niniejszy dokument stanowi opis działań podjętych przez Radix-Bis Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej ochrony danych osobowych i transakcyjnych. Użytkownik korzystając ze Sklepu Internetowego Radix-Bis.pl, jednocześnie akceptuje zapisy zawarte w Polityce prywatności.

II. Definicje

Użyte w Polityce Prywatności sformułowania oznaczają:

1. Dane osobowe – danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na następujące dane: imię, nazwisko, adres – ulica, numer domu, numer mieszkania (jeśli dotyczy), kod pocztowy, miejscowość, a także numer telefonu i adres e-mail.

2. Administrator – Radix-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadająca numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł,

3. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług, które następują przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika sklepu Radix-Bis.pl, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne,

5. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem Radix-Bis.pl, będący platformą transakcyjną, służącą do prezentacji, porównania i zakupu produktów, w tym w szczególności produktów spożywczych.

6. Adres IP – indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu na dane połączenie.

7. Cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

III. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie ze strony internetowej Radix-Bis.pl nie wiąże się z koniecznością udostępniania jakichkolwiek informacji czy też danych. Radix-Bis Sp. z o.o. w celach statystycznych gromadzi jedynie dane dotyczące odwiedzin strony, m.in. adresy IP oraz pliki Cookies. Klient pozostaje anonimowy do momentu, w którym zdecyduje się na skorzystanie z usług Radix-Bis Sp. z o.o..
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Radix-Bis.pl jest Radix-Bis sp. z o.o. ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka, NIP: 604-016-47-80, KRS: 0000541071, REGON: 360717265, adres poczty elektronicznej: sklep@radix-bis.pl będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu:
a) realizacji umowy sprzedaży, w tym monitorowania jakości usług i Towarów,
b) reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę – o ile Klient wyrazi na to zgodę.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Dokonując rejestracji w Sklepie lub składając Zamówienie bez rejestracji, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych warunkujących i umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie transakcji lub realizację Zamówienia, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
6. Zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolna. Przy jej wyrażaniu Klient może wyrazić również zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i ofercie handlowej. Dane przetwarzane w celach marketingowych pozwalają na udoskonalenie oferty handlowej, dostosowanie jej do potrzeb i wymagań Klientów, a także dla optymalizacji świadczonych usług i sprawniejszego organizowania sprzedaży.
7. Wszystkie formularze służące do podawania danych osobowych przez Użytkownika są umieszczone w bezpiecznej części Sklepu, zabezpieczonej certyfikatem SSL, dzięki temu wszystkie dane są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
8. Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem (tj. w szczególności zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zmienianiem, usuwaniem danych osobowych) są zabezpieczone odpowiednimi środkami bezpieczeństwa i rozwiązaniami technologicznymi, które spełniają wymogi polskiego prawa.
9. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów zarejestrowany przez Radix-Bis Sp. z o.o. w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu, takich jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia w Sklepie.
11. Login i hasło Użytkownika mają charakter poufny. Prosimy Użytkownika o odpowiednie zabezpieczenie tych danych.

IV. Cel i zakres zbierania danych

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem), polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów, a także ich dostarczenia do Klienta oraz udokumentowanie stosunków umownych, w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów szybkich płatności, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu, wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.

Agentami rozliczeniowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym są: Przelewy24.pl tj. Spółka DialCom24 Sp. z o.o.(adres siedziby: ul. Kanclerska 15 ; 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, posiadająca numer NIP 781-173-38-52, REGON 634509164; , wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usługi dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przez Klienta przewoźnikowi: GLS Polska Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo; 62-052 Komorniki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005009 oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130; 30-624 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317743.
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); opcjonalnie inny adres dostawy.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
7. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis internetowy Radix-Bis.pl upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Podstawa przetwarzania danych

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. in. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych / jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych, dostępnych poprzez Sklep Internetowy, przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

VI. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych; czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji powyższych uprawnień można skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@radix-bis.pl albo pisemnie na adres Administratora.

VII. Cookies

1. Radix-Bis.pl zbiera również informacje o użytkownikach za pośrednictwem mechanizmu Cookies. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności drogą tą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas usuwane trwale z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. Użytkownik może ograniczyć lub zablokować umieszczanie plików Cookies na jego Urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, udostępnianej w przeglądarce internetowej. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia przez Użytkownika plików Cookies korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji serwisu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d) zapamiętania lokalizacji użytkownika:
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
e) analiz i badań oraz audytu oglądalności:
– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
f) świadczenia usług reklamowych:
– dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,
g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
c) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
e) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
f) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

2) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

4. Administrator może wprowadzić modyfikacje w powyższej Polityce prywatności ze względu m. in. na zmiany przepisów prawa, rozwój, zmiany technologiczne. Modyfikacja nastąpi poprzez natychmiastowe opublikowanie na tej stronie internetowej nowej wersji Polityki Prywatności, która opatrzona będzie nową datą. Każda nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie istotne zmiany będą w sposób wyraźny wyróżnione. Korzystając z serwisu internetowego Radix-Bis.pl po tej dacie Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki prywatności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka obowiązuje od dnia 30.11.2017 r.