Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca jednocześnie informuje Konsumenta na piśmie, wraz z dostarczeniem Towaru, o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu czternastu dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin od odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Towaru),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W celu złożenia oświadczenia i odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego na stronie Radix-Bis.pl Formularz zwrotu  i wysyłając ww. wypełnione oświadczenie na adres Sprzedawcy tj. ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl oraz dokonać zwrotu towaru do czternastu dni. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniem, a w miarę możliwości powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane świadczenia pieniężne, które otrzymał w związku z realizacją zamówienia (w tym ewentualne koszty dostawy) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na rachunek bankowy, z którego otrzymano płatność lub na inny podany przez Konsumenta. W przypadku płatności „za pobraniem” zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

8. W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.