Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w przypadku jej stwierdzenia w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien na żądanie Sprzedawcy dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży w terminach i na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Kodeku cywilnego.

3. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy: ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana przez Sprzedawcę odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia towaru, opis Towaru umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, precyzyjny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru.

4. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Konsumenta żądanie określone w ust. 2, nie ustosunkował się do niego w terminie trzydziestu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

5. Towar, co do którego zgłoszono roszczenia wynikające z rękojmi lub gwarancji, powinien na żądanie Sprzedawcy zostać odesłany do Sprzedawcy na jego koszt. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie czternastu dni wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@radix-bis.pl.
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia.