Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Radix-Bis

wersja obowiązująca od dnia 30.11.2017 r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ustawa przyznaje jej zdolność prawną), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego i jest drugą stroną Umowy Sprzedaży;
b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, składającą Zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego i dokonującą ze Sprzedawcą innych czynności związanych z dokonaniem zakupu, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego);
c) COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.);
e) Regulamin – niniejszy Regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym;
f) Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Radix-Bis.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
g) Sprzedawca – Radix-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadająca numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, e-mail: radix@radix-bis.pl, nr telefonu: tel. +48 58 683 47 09;
h) Towar – produkty (rzeczy ruchome) w szczególności artykuły spożywcze prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego wraz z informacją handlową o tych produktach;
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Radix-Bis Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadającą numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego przez Klienta Towaru oraz jego dostarczenia, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz do odbioru zamówionego Towaru;
j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 683 ze zm. );
k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 poz. 1219 ze zm.);
l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożone za pośrednictwem modułu „Koszyk” oraz „Kupuję i płacę” na stronie internetowej Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
ł) Prawo Polskie – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
m) Prawo przewozowe – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 2017 poz. 1983ze zm.);
n) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym Radix-Bis.pl w tym w szczególności zasady dokonywania zakupów, w tym w szczególności zasady składania Zamówień oraz ich realizacji, sposoby płatności i dostawy Towarów, w szczególności produktów spożywczych.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy Radix-Bis.pl, działający pod adresem Radix-Bis.pl prowadzony jest przez Spółkę Radix-Bis Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadającą numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, e-mail: radix@radix-bis.pl, numer telefonu: +48 58 683 47 09.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies, zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Radix-Bis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
f)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Treść strony internetowej Sklepu Internetowego i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak również informacje o Towarach, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach pojawiają się po naciśnięciu przez Klienta zdjęcia produktu widniejącego obok nazwy Towaru na stronie internetowej.

3. Zamówienia można składać przez stronę internetową Radix-Bis.pl siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pomocą modułu „Koszyk” i „Kupuję i płacę”, po dokonaniu uprzedniej rejestracji lub podaniu danych koniecznych dla realizacji Zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Radix-Bis.pl i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
-imienia,
-nazwiska,
-numeru telefonu,
-adresu e-mail,
-ulicy, numeru domu, numeru mieszkania (jeśli dotyczy),
-kodu pocztowego,
-miejscowości.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru, w tym w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta, korzystającego ze Sklepu Internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę zakupionych produktów oraz koszt wysyłki.

9. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia (tj. „Kupuję i płacę”).

10. Zamówienie Klient potwierdza za pośrednictwem przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru. Zamówienie na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest wysłanie przez Sprzedawcę, w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, na podany przez Klienta adres mailowy, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia , Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje rozwiązanie oraz możliwy termin realizacji Zamówienia.

12. Sprzedawca przed przyjęciem Zamówienia do realizacji może zwrócić się do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin przyjęcia Zamówienia do realizacji liczy się od momentu dokonania weryfikacji danych.

13. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę, na podany adres mailowy, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.

14. Sprzedawca – stosownie do treści art. 589 k.c. w związku z art. 89 k.c. – pozostaje właścicielem Towarów aż do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny za zamówione Towary.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi, na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar,  paragon albo fakturę VAT.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na wskazany przez Klienta adres w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej GLS,
b) Paczkomatów InPost.

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy. Towar do odbioru przygotowywany jest w ciągu jednego dnia roboczego. Wybierając odbiór osobisty – za Towar można zapłacić przed odbiorem Towaru za pośrednictwem:
a) przelewu elektronicznego – przelewy24.pl,
b) przelewu tradycyjnego,
c) gotówką przy odbiorze.
Punkt odbioru czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Odbiór osobisty realizowany jest pod adresem Sprzedawcy: ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka.

4. Dla zamówień powyżej 150 zł Sprzedawca oferuje dostawę gratis.

5. Koszty dostawy:
– Kurier GLS (przedpłata / za pobraniem) – 16 zł
– Paczkomat InPost przedpłata (do 24 kg*) – 10 zł
– Paczkomat InPost za pobraniem (do 24 kg*) – 12 zł

*Przesyłki powyżej 24 kg będą realizowane za pośrednictwem kuriera GLS.

6. Termin realizacji dostawy rozumiany jako termin wysyłki Zamówienia wynosi:
a) w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub dokonania płatności za pośrednictwem przelewy24.pl – jeden dzień roboczy i jest liczony od momentu złożenia Zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu poprawnego dokonania zaakceptowanej płatności za pośrednictwem przelewy24.pl.
b) w przypadku wyboru opcji płatności przelewem czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi jeden dzień roboczy i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sprzedawcy.

7. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy:

a) w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie do czasu wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela, sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki, dokumentacji fotograficznej i kontakt ze Sprzedawcą.

Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Konsumenta i ich zaspokojenia, w szczególności dla praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu, stanowi dla Sprzedawcy pomoc przy dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

b) w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta, w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podane są w polskich złotych (cena brutto) i nie zawierają kosztów dostawy.

2. Do zamówionych Towarów zostanie doliczony koszt dostawy. Wysokość kosztów dostawy zależy od: sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i jest podawany przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę zamówionych Towarów oraz koszty dostawy i ewentualny koszt płatności jest wskazany w „Koszyku” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez serwis przelewy24.pl,
b) przelewem tradycyjnym,
c) za pobraniem,
d) osobiście przy odbiorze.

4. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat, w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim pod numerem 17 8335 0003 1300 0193 2000 0010.

5. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożenia Zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub dniem poprawnego dokonania zaakceptowanej płatności za pośrednictwem przelewy24.pl.

6. Zapłata całości ceny za zamówiony Towar, w przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego, powinna zostać dokonana niezwłocznie (nie później niż do siedmiu dni) po otrzymaniu informacji o przyjęciu Zamówienia, o jakiej mowa w pkt IV ust. 11 niniejszego Regulaminu. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamówienie zostaje anulowane.

Paragon lub faktura wystawiony przez Sprzedawcę oraz informacja o zawarciu Umowy Sprzedaży zostaną wysłane lub przekazane (w przypadku odbioru osobistego) Klientowi wraz z Towarem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca jednocześnie informuje Konsumenta na piśmie, wraz z dostarczeniem Towaru, o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu czternastu dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin od odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Towaru),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W celu złożenia oświadczenia i odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego na stronie Radix-Bis.pl i wysyłając ww. wypełnione oświadczenie na adres Sprzedawcy tj. ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl oraz dokonać zwrotu towaru do czternastu dni. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniem, a w miarę możliwości powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane świadczenia pieniężne, które otrzymał w związku z realizacją zamówienia (w tym ewentualne koszty dostawy) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na rachunek bankowy, z którego otrzymano płatność lub na inny podany przez Konsumenta. W przypadku płatności „za pobraniem” zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

8. W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Rękojmia oraz reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w przypadku jej stwierdzenia w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien na żądanie Sprzedawcy dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży w terminach i na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Kodeku cywilnego.

3. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy: ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana przez Sprzedawcę odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia towaru, opis Towaru umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, precyzyjny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru.

4. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Konsumenta żądanie określone w ust. 2, nie ustosunkował się do niego w terminie trzydziestu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

5. Towar, co do którego zgłoszono roszczenia wynikające z rękojmi lub gwarancji, powinien na żądanie Sprzedawcy zostać odesłany do Sprzedawcy na jego koszt. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie czternastu dni wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@radix-bis.pl.
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia.

X. Ochrona danych osobowych

1. Zgoda na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest udzielana przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie Internetowym lub przy podawaniu danych przy składaniu Zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniego pola. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy sprzedaży, w tym monitorowania jakości usług i Towarów,
b) reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę – o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. Dane osobowe Klientów (Konsumentów) nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem:
a) udostępnienia danych Przelewy24 tj. Spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, posiadającej numer NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,
b) udostępnienia danych przewoźnikowi (firmie kurierskiej), zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, celem realizacji Umowy,
c) powierzenia przetwarzania danych firmie hostingowej.

4. Każdy Klient (Konsument) po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać i poprawiać. Klient (Konsument) ma prawo do uzyskania informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu. W powyższych celach Klient (Konsument) powinien się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@radix-bis.pl. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe Klienta (Konsumenta) są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Jeżeli Klient (Konsument) wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres e-mail jest dodawany do listy mailingowej Sprzedawcy i wykorzystywany w celach marketingowych (przesyłanie Klientowi (Konsumentowi) informacji handlowej drogą elektroniczną).

6. Sprzedawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

7. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz COOKIES zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu Radix-Bis.pl.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.