Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Radix-Bis

wersja obowiązująca od dnia 01.01.2023 r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ustawa przyznaje jej zdolność prawną), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego i jest drugą stroną Umowy Sprzedaży;
b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, składającą Zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego i dokonującą ze Sprzedawcą innych czynności związanych z dokonaniem zakupu, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego);
c) COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.);

e) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

f)Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
g) Regulamin – niniejszy Regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym;
h) Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Radix-Bis.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
i) Sprzedawca – Radix-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadająca numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, e-mail: radix@radix-bis.pl, nr telefonu: tel. +48 58 683 47 09;
j) Towar – produkty (rzeczy ruchome) w szczególności artykuły spożywcze prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego wraz z informacją handlową o tych produktach;
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Radix-Bis Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadającą numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego przez Klienta Towaru oraz jego dostarczenia, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz do odbioru zamówionego Towaru;
j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 683 ze zm. );
k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 poz. 1219 ze zm.);

l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożone za pośrednictwem modułu „Koszyk” oraz „Kupuję i płacę” na stronie internetowej Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
ł) Prawo Polskie – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
m) Prawo przewozowe – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 2017 poz. 1983ze zm.);
n) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2019.1781)

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym Radix-Bis.pl w tym w szczególności zasady dokonywania zakupów, w tym w szczególności zasady składania Zamówień oraz ich realizacji, sposoby płatności i dostawy Towarów, w szczególności produktów spożywczych.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy Radix-Bis.pl, działający pod adresem Radix-Bis.pl prowadzony jest przez Spółkę Radix-Bis Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, przy ulicy Gerberowej 22, 83-010 Rotmanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541071, posiadającą numer NIP: 604-016-47-80, REGON: 360717265, kapitał zakładowy w wysokości 5.250,00 zł, e-mail: radix@radix-bis.pl, numer telefonu: +48 58 683 47 09.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies, zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Radix-Bis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
f)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Treść strony internetowej Sklepu Internetowego i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak również informacje o Towarach, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach pojawiają się po naciśnięciu przez Klienta zdjęcia produktu widniejącego obok nazwy Towaru na stronie internetowej.

3. Zamówienia można składać przez stronę internetową Radix-Bis.pl siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pomocą modułu „Koszyk” i „Kupuję i płacę”, po dokonaniu uprzedniej rejestracji lub podaniu danych koniecznych dla realizacji Zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Radix-Bis.pl i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
-imienia,
-nazwiska,
-numeru telefonu,

-adresu e-mail,
-ulicy, numeru domu, numeru mieszkania (jeśli dotyczy),
-kodu pocztowego,
-miejscowości.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru, w tym w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta, korzystającego ze Sklepu Internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę zakupionych produktów oraz koszt wysyłki.

9. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia (tj. „Kupuję i płacę”).

10. Zamówienie Klient potwierdza za pośrednictwem przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru. Zamówienie na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest wysłanie przez Sprzedawcę, w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, na podany przez Klienta adres mailowy, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia , Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje rozwiązanie oraz możliwy termin realizacji Zamówienia.

12. Sprzedawca przed przyjęciem Zamówienia do realizacji może zwrócić się do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin przyjęcia Zamówienia do realizacji liczy się od momentu dokonania weryfikacji danych.

13. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę, na podany adres mailowy, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.

14. Sprzedawca – stosownie do treści art. 589 k.c. w związku z art. 89 k.c. – pozostaje właścicielem Towarów aż do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny za zamówione Towary.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi, na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar,  paragon albo fakturę VAT.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na wskazany przez Klienta adres w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej GLS,
b) Paczkomatów InPost.

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy. Towar do odbioru przygotowywany jest w ciągu jednego dnia roboczego. Wybierając odbiór osobisty – za Towar można zapłacić przed odbiorem Towaru za pośrednictwem:
a) przelewu elektronicznego – przelewy24.pl,
b) przelewu tradycyjnego,
c) gotówką przy odbiorze.
Punkt odbioru czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Odbiór osobisty realizowany jest pod adresem Sprzedawcy: ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka.

4. Dla zamówień powyżej 150 zł Sprzedawca oferuje dostawę gratis.

5. Koszty dostawy:
– Kurier GLS (przedpłata / za pobraniem) – 16 zł
– Paczkomat InPost przedpłata (do 24 kg*) – 10 zł
– Paczkomat InPost za pobraniem (do 24 kg*) – 12 zł

*Przesyłki powyżej 24 kg będą realizowane za pośrednictwem kuriera GLS.

6. Termin realizacji dostawy rozumiany jako termin wysyłki Zamówienia wynosi:
a) w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub dokonania płatności za pośrednictwem przelewy24.pl – jeden dzień roboczy i jest liczony od momentu złożenia Zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu poprawnego dokonania zaakceptowanej płatności za pośrednictwem przelewy24.pl.
b) w przypadku wyboru opcji płatności przelewem czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi jeden dzień roboczy i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sprzedawcy.

7. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy:

a) w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie do czasu wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela, sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki, dokumentacji fotograficznej i kontakt ze Sprzedawcą.

Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Konsumenta i ich zaspokojenia, w szczególności dla praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu, stanowi dla Sprzedawcy pomoc przy dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

b) w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta, w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podane są w polskich złotych (cena brutto) i nie zawierają kosztów dostawy.

2. Do zamówionych Towarów zostanie doliczony koszt dostawy. Wysokość kosztów dostawy zależy od: sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i jest podawany przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę zamówionych Towarów oraz koszty dostawy i ewentualny koszt płatności jest wskazany w „Koszyku” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez serwis przelewy24.pl,
b) przelewem tradycyjnym,
c) za pobraniem,
d) osobiście przy odbiorze.

4. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat, w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim pod numerem 17 8335 0003 1300 0193 2000 0010.

5. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożenia Zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub dniem poprawnego dokonania zaakceptowanej płatności za pośrednictwem przelewy24.pl.

6. Zapłata całości ceny za zamówiony Towar, w przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego, powinna zostać dokonana niezwłocznie (nie później niż do siedmiu dni) po otrzymaniu informacji o przyjęciu Zamówienia, o jakiej mowa w pkt IV ust. 11 niniejszego Regulaminu. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamówienie zostaje anulowane.

Paragon lub faktura wystawiony przez Sprzedawcę oraz informacja o zawarciu Umowy Sprzedaży zostaną wysłane lub przekazane (w przypadku odbioru osobistego) Klientowi wraz z Towarem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.

2.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, dla której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazana przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca

b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy

3.Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są Towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W celu złożenia oświadczenia i odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego na stronie Radix-Bis.pl i wysyłając ww. wypełnione oświadczenie na adres Sprzedawcy tj. ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl oraz dokonać zwrotu towaru do czternastu dni. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6.. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniem, a w miarę możliwości powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane świadczenia pieniężne, które otrzymał w związku z realizacją zamówienia (w tym ewentualne koszty dostawy) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na rachunek bankowy, z którego otrzymano płatność lub na inny podany przez Konsumenta. W przypadku płatności „za pobraniem” zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

9.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Niezgodność Towaru z umową – Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1.Reklamacja powinna być zgłoszona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Sprzedawcy: ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać:

nr zamówienia
informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
dane kontaktowe
nr rachunku bankowego

3.Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności :

jego opis, rodzaj, ilośc, jakość, kompletność i funkcjonalność
jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował
nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk
został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać
jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt. c,d,e, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta,najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów wskazanych w ust. 1 pkt c,d,e, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy

Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności zgodnie z pkt. VII ust. 7 powyżej;
Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. VII ust. 9 i 11 powyżej
brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca, próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową
brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony uregulowanych w pkt. VII ust. 7
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
14. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

16.  Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy: ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka lub na adres e-mail: sklep@radix-bis.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

IX. VI. Wyłączenie rękojmi dla Przedsiębiorców

1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

2. W wypadku Przedsiębiorcy, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@radix-bis.pl.
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Zgoda na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest udzielana przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie Internetowym lub przy podawaniu danych przy składaniu Zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniego pola. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy sprzedaży, w tym monitorowania jakości usług i Towarów,
b) reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę – o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. Dane osobowe Klientów (Konsumentów) nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem:
a) udostępnienia danych Przelewy24 tj. Spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, posiadającej numer NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,
b) udostępnienia danych przewoźnikowi (firmie kurierskiej), zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, celem realizacji Umowy,
c) powierzenia przetwarzania danych firmie hostingowej.

4. Każdy Klient (Konsument) po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać i poprawiać. Klient (Konsument) ma prawo do uzyskania informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu. W powyższych celach Klient (Konsument) powinien się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@radix-bis.pl. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe Klienta (Konsumenta) są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Jeżeli Klient (Konsument) wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres e-mail jest dodawany do listy mailingowej Sprzedawcy i wykorzystywany w celach marketingowych (przesyłanie Klientowi (Konsumentowi) informacji handlowej drogą elektroniczną).

6. Sprzedawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

7. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz COOKIES zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu Radix-Bis.pl.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

5. 1.O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.